سایت دریافت نوبت  دکتـر زهـرا زارع   متخـصـص زنان ، زایمان و نازائی
اطلاعات بیمار جدید را وارد کرده و مراحل پرداخت هزینه را تا دریافت کد تایید پرداخت ادامه دهید
ورود کد ملی *   مـوبـایـل *   نـــام بیمار *   نام خانوادگی *   انتخاب نوع بیـمه یا تعرفه * انتخاب نـوع خـدمـت *
پرداخت مبلغ [ ] الزامیـسـت
انتخاب تاریخ پـذیـرش
فعلأ از انجام زایمان طبیعی معذوریم