ثـبـت مـشـخـصـات بـیـمـار جدید

کد ملی بیمار   تلفن همراه   نام بیمار   نام خانوادگی   انتحاب نوع بیمه
پس از ثبت اطلاعات 48 ساعت بعد دریافت نوبت امکانپذیر میباشد